Connect with us

Saopštenja za medije

Saopštenje za javnost

Poštovani ljubitelji košarkaškog sporta, navijači Bosne i Hercegovine,

Namjera nam je upoznati javnost u Bosni i Hercegovini, vezano za donesenu prvostepenu presudu Općinskog Suda u Sarajevu, u sudskom sporu Harun Mahmutović – Košarkaški savez Bosne i Hercegovine.

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine preduzeo je Zakonom propisane procedure. Putem opunomoćenih pravnih zastupnika Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine podnio je žalbeni zahtjev (sa prijedlogom da se žalba sa cijelim spisom dostavi drugostepenom sudu, da se ukine navedena prvostepena presudu i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak ili preinači prvostepenu presudu shodno navodima iz žalbe) u propisanom vremenskom roku prema Kantonalnom Sudu u Sarajevu, kako je i navedeno u presudi.

Iz obrazloženja Presude (presudu dostavljamo u prilogu) evidentno je da prvostepeni sud prilikom odlučivanja u dijelu protivtužbenog zahtjeva tuženog/protivtužitelja nije razmatrao svaki predloženi dokaz pojedinačno, tako ni u međusobnoj povezanosti sa ostalim provedenim dokazima i utvrđenim činjenicama u toku postupka.

S tim u vezi, a obzirom na objave u medijima, i drugim sredstvima informiranja, posebnom interesu javnosti vezano za konačan ishod navedenog pravnog postupka, Košarkaški savez Bosne i Hercegovine, potpuno transparentno i istinito, temeljem materijalnih dokaza želi informirati o slijedećem:

Odredbama člana 46. Statuta košarkaškog Saveza BiH , propisano je da Generalni sekretar brine o materijalno finansijskim sredstvima saveza i odgovoran je za njihovo zakonito i racionlano trošenje.

Naime, 18.11.2016.godine na osnovu odredaba člana 9. Do 18. Zakona o Finansijskoj-Financiskoj policiji izvršen je inspekcijski nadzor/kontrola finansijskog i deviznog poslovanja košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine na osnovu Naredbe Tužilaštva – Tužiteljstva Bosne i Hercegovine od 18.11.2016.godine, a koja je upučena Finansijskoj policiji Federacije BiH.

Finansijska policija je u toku kontrole (kontrolisani period 2011-2016.godine) a prema zapisniku od 10.03.2017.godine., uoćila određene prekršaje koji se odnose na:

  • kršenje odredbi Statuta Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine;
  • kršenje odredbi Član 3. Stav 2. Uredba o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem;
  • suprotnosti u odredbama Člana 6. i 8. Zakona o finansiskom poslovanju i Član 5. Zakon u unutrašnjem platnom prometu;
  • kršenje odredbi iz Člana 7. Uredbe o uvjetima i načinu poslovanja gotovim novcem;
  • kršenje odredbi Član 21. Stav 6. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federacije BiH;
  • kršenje odredbi Član 17. do 24. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federacije BiH;
  • kršenje odredbi Član 16., 17. i 19. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federacije BiH.

Kao i niz drugih prekršajnih radnji koje se odnose na isplate nepostojećih autorskih ugovora zaposleniku – ugovora o djelu isplaćenih bez odobrenja Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine za koje nisu u cijelosti isplaćeni porezi i doprinosi u skladu sa Zakonom o računovodstvu kao i Zakonu o porezu na dohodak.

Kontrola je obuhvatila i korištenje-podizanja novčanih sredstava u iznosu od 78.000,00 KM iz blagajne Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, kao i korištenje Visa Business kartice za koju je utvrđeno u postupku kontrole da Košarkaški savez Bosne i Hercegovine ne posjeduje dokumentaciju/osnov nastanka troška. Takođe je utvrđeno da za izvršena podizanja gotovine na ATM-bankomatima i POS terminalima putem Visa Business kartice Košarkaški Savez Bosne i Hercegovine nema pravdanje i pokrića nastalog troška.

Kontrolom je ustanovljeno da je iz blagajne Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine bez postojanja vjerodostojne naredbodavne i pravdajuće dokumentacije, izvršeno plaćanje troška po osnovu DIZEL goriva u iznosu od 37.051,52 KM dok Košarkaški savez Bosne i Hercegovine posjeduje (posjedovao je) motorno vozilo čija vrsta goriva je BENZIN što je u suprotnosti odredbama člana 21. Stav 6. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federacije BiH.

Sve gore navedeno utvrdila je i Porezna Uprava Federacije BiH zapisnikom od 16.01.2017.godine.

U  postupku  inspekcijskog  nadzora,  utvrđene  su  dodatne  porezne  obaveze  po  Zapisniku  oinspekcijskom nadzoru Porezne uprave Federacije BiH u ukupnom iznosu od 465.000,00 KM na teret Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine i to za:

Za isplate u iznosu od 208.734,69 KM po osnovu troškova autorskih ugovora i ugovora o djelu na ime zaposlenika Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine u toku inspekcijskog nadzora, inspektori su utvrdili da isti ne postoje, te da porezni obveznik nije sačinjavao i predavao obrazac AUG-1031 nadležnoj Poreznoj ispostavi kako je iskazao u svojim poslovnim knjigama;

Za Isplate u iznosu od 19.596,72 KM putem ATM-bankomata i POS-terminala konstatovano je da su izvršene gotovinske isplate koje porezni obveznik nije zaprimio u blagajnu, te istu nije opravdao vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom;

Za neopravdane gotovinske isplate u iznosu od 44.440,66 KM konstatovano je da su iste podizane sa transakcijskog računa NLB Tuzlanske banke koja se nisu zaprimila u blagajni, te istu nije opravdao vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom;

Za neisplaćene poreze na dohodak i pripadajuće doprinose po osnovu sudskih presuda za zaposlenike što je u suprotnosti sa odredbama Člana 27. Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH;

Za gotovinske isplate fizičkim licima–vanjskim saradnicima, gdje je utvrđeno da nije obračunat porez na dohodak u skladu sa Članom 12. Stav 4. Tačka 3., Članom 30. Stav 2. Članom 15. Stav 7. Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH;

Za isplaćene naknade prema nerezidentima putem transakcijskih računa utvrđeno je da nisu obračunate naknade nerezidentima za porez na dohodak u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak Federacije BiH.

Za iznos dodatno utvrđene porezne obaveze koji nije plačen do dana inspekcijskog nadzora košarkaški savez je dužan plačati kamatu po stopi od 0,04% za svaki dan zakašnjenja , do uplate utvrđenih iznosa.

Prilog: Riješenje o dodatno utvrđenim poreznim obavezama.

Zapisnikom/kontorole (kontrolisani period 01.12.2011.godine do 31.10.2016.godine) Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje od 22.03.2017.godine.,

SEKTOR ZA POREZE, Odredbom Člana 29. Stav 1. Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, propisano je da lice koje u predhodnoj kalendarskoj godini ili tekućoj godini ostvari oporezivi promet u iznosu većem od praga PDV-a, dužno je da podnese zahtjev sa prilozima do 20-og u tekućem mjesecu po isteku mjeseca u kojem je ostvaren oporezivi promet veći od praga PDV-a.

S obzirom na navedeno, kako ovlašteno lice isped Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine nije podnijelo zahtjev za registraciju, iako je to bio dužan učiniti shodno Članu 57. Stav 1. Zakona o PDV-u, a primjenom Člana 31. Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, rješenjem Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje utvrđen je razrez indirektnih poreza na teret Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine u iznosu od 640.088,00 KM za obaveze PDV-a.

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine 2006.godine, podnio je zahtjev prema Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje za registraciju PDV-a, za koju je 02.03.2006.godine, dobio odbijenicu.

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine u toku 2009.godine izvršio je preregistraciju, te samim tim je i dužnost odgovornog lica za zastupanje Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine da podnese novu prijavu – zahtjev sa prilozima do 20-og u tekućem mjesecu po isteku mjeseca u kojem je ostvaren oporezivi promet veći od praga PDV-a. iz djelatnosti koju obavlja.

Iz materijalnih dokaza provedenih u toku sudskog postupka nesporno je utvrđeno da je tužitelj kao odgovorna osoba kod tuženog vršio isplate prema trećim licima, pa i obaveze koje je tuženi morao ispunjavati prema državnim organima u Bosne i Hercegovine.

Odredbama Člana 81. i 89. ZOR-a jasno je definisano da zaposlenik koji poslodavcu prouzrokuje štetu dužan je da tu štetu i nadoknaditi.

Iz Rješenja Porezne uprave Federacije BiH, jasno je utvrđena obaveza tuženog koju mora izmiriti, a u vezi poslovanja tuženog u spornom periodu, a za koje je isplate vršio tužitelj kao odgovorna osoba tj. lice ovlašteno za zastupanje tuženog.

Bivši predsjednik Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine, Nihad Imamović u svom iskazu, a nakon izvršenog uvida u spornu odredbu Ugovora o radu sa tužiteljem (Ugovora o radu sa tužiteljem u kojem će biti dozvoljeno davanje procenta tužitelju tj.naknadu od 20% od svakog sponzorskog i donatorskog ugovora koji zaključi košarkaški savez BiH sa trećim licima) jasno je istakao da je vidljivo da druga stranica Ugovora na kojoj se nalazi sporna odredba Ugovora nije ovjerena od strane tužitelja i tuženog, da on takav Ugovor sa spornom odredbom, nikada nije potpisao sa tužiteljem iako je i naveden kao potpisnik u ime tuženog na Ugovorima o radu zaključenim između parničnih stranaka.

Apsolutno je nejasno obrazloženje suda kojim odbija protivtužbeni zahtjev tuženog/protivtužitelja obzirom na provedene prije svega materijalne dokaze, provedene u toku postupka na sve navedene okolnosti?

Iz obrazloženja Presude evidentno je da je prvostepeni sud, prilikom odlučivanja u dijelu protivtužbenog zahtjeva tuženog/protivtužitelja nije razmatrao svaki predloženi dokaz pojedinačno, tako ni u međusobnoj povezanosti sa ostalim provedenim dokazima i utvrđenim činjenicama u toku postupka.

Iz svega naprijed navedenog Košarkaški savez Bosne i Hercegovine smatra da je prvostepeni sud odlučujući u ovoj pravnoj stvari, izvršio povredu odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje i pogrešno primjenio materijalno pravo što će se u drugostepenom postupku utvrditi uz dodatne materijalne dokaze.

Presuda

Više u Saopštenja za medije